Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podsumowała podczas briefingu prasowego najważniejsze działania rządu na rzecz województwa podkarpackiego w ciągu dwóch ostatnich lat.

W spotkaniu z mediami wzięli również udział p.o. komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa, podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec i komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Rogoz.

BEZPIECZEŃSTWO

 • W latach 2016-2017 na zadania z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego z budżetu Wojewody Podkarpackiego przeznaczono ogółem kwotę 9 261 247,64 zł, co pozwoliło na zakup 21 nowych ambulansów, doposażenie 16 funkcjonujących Zespołów Ratownictwa Medycznego w dodatkowy, nowoczesny, specjalistyczny sprzęt medyczny oraz dofinansowanie 4 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Ponadto na wniosek Wojewody Podkarpackiego w latach 2016-2017 została przyznana kwota w wysokości 1 194 tys. zł. w ramach środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie zakup 3 karetek.
 • Na ochronę przeciwpowodziową w latach 2016-2017 zabezpieczono łącznie kwotę 84,3 mln zł. Powyższe środki przeznaczone zostały m.in. na: budowę, modernizację i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, kanałów, utrzymanie cieków wodnych uregulowanych i nieuregulowanych oraz zbiorników wodnych, a także utrzymanie rowów melioracyjnych (na kwotę składają się: 16,9 mln zł zabezpieczone w budżecie wojewody – w 2016 r. ok. 8,4 mln zł oraz w 2017 r. ok. 8,5 mln zł; ok. 38,6 mln zł pozyskane z rezerw celowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym w 2016 r. – ok. 22,6 mln zł i w 2017 r. – ok. 16,0 mln zł; ok. 28,8 mln zł pozyskane w 2017 r. z Banku Światowego na realizację zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły).
 • Od stycznia 2016 do listopada 2017 roku przekazano samorządom dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej wysokości 149,6 mln zł (w tym 126,1 mln zł na realizacje 478 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz 23,5 mln zł na realizację 57 zadań dotyczących zabezpieczeń osuwisk w ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym).
 • W ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły wydano 3 decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego rz. Łęg dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem.
 • W roku 2016 wydatkowano łączną kwotę ponad 4 mln zł na inwestycje związane z budową i przebudową przejść granicznych oraz zakupy sprzętu i urządzeń do kontroli granicznej. W roku 2017 planuje się wydatkowanie kwoty 2,9 mln zł.
 • W Przemyślu oddano nowy budynek garażowy wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla Państwowej Straży Pożarnej.
 • Przywrócono posterunki Policji w Korczynie, Wiśniowej, Kamieniu, Ulanowie i Jasienicy Rosielnej.

POLITYKA SPOŁECZNA

 • 247 tys. dzieci z woj. podkarpackiego skorzystało z Programu „Rodzina 500+”.
 • 14 240 zł średnio otrzymała rodzina z woj. podkarpackiego w ramach Programu „Rodzina 500+”.
 • 67% dzieci do 18 roku życia w gminach miejsko-wiejskich w woj. podkarpackim otrzymuje środki z Programu „Rodzina 500+”.
 • Ponad 2,5 mln zł otrzymały jednostki samorządu terytorialnego na utworzenie 20 Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”.
 • 123,9 tys. – tylu seniorów skorzystało z rządowego programu Darmowe leki dla seniorów 75+ w województwie podkarpackim od 1 września 2016 r. do końca września 2017 r.
 • Ponad 9 mln zł otrzymały jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zatrudnienia 200 asystentów rodziny i 70 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
 • 2 mln zł (1 mln zł w 2016 r.; 1 mln zł w 2017 r.) przeznaczono z budżetu Wojewody Podkarpackiego dla organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób potrzebujących pomocy.
 • Ponad 5 mld zł przeznaczono na szeroko rozumianą politykę społeczną w woj. podkarpackim.
 • 110 tys. uczniów i osób potrzebujących korzysta ze wsparcia w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 • O 7 mln zł obniżono udział środków własnych jednostek samorządu terytorialnego w realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Uwolnione środki finansowe umożliwiły 155 gminom ich rozdysponowanie na realizację innych zadań z zakresu polityki prorodzinnej.
 • Ponad 16 mln zł przeznaczono w latach 2016-2017 na realizację Programu „MALUCH +”. Powstało 21 nowych placówek gminnych i niepublicznych.
 • W 2017 r. niemal 12 mln zł zostało przeznaczone na dofinansowanie podkarpackich szpitali i przychodni z rezerwy budżetowej ogólnej (kolejne wnioski na kwotę około 6 mln zł są jeszcze na etapie procedowania). W ramach specustawy zostanie przeznaczone około 10 mln zł na dofinansowanie wyposażenia podkarpackich szpitali. Do końca 2017 roku około 716 podkarpackich szkół otrzyma dofinansowanie na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie około 4 mln zł . Kolejna edycja dofinansowania jeszcze w 2017 roku będzie możliwa w oparciu o procedowaną zmianę ustawy okołobudżetowej.

ROZWÓJ

 • Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Efekty z lat 2016 i 2017 – kwota dotacji z budżetu państwa: 100 mln zł (po 50 mln na drogi gminne i powiatowe). Liczba zrealizowanych zadań: 116 w tym 83 zadania gminne i 33 zadania powiatowe. Efekt rzeczowy: przebudowano lub wyremontowano 233 km dróg lokalnych, w tym 103 km dróg gminnych i 130 km dróg powiatowych.
 • Istotne inwestycje drogowe realizowane w latach 2016 – 2017: autostrada A-4 Rzeszów – Jarosław (inwestycja zakończona); S-19 Sokołów Młp. – Stobierna (odcinek oddany do ruchu 01.09.2017 r.); S-19 Świlcza – Rzeszów Płd. (inwestycja w realizacji); DK-28 Obwodnica Sanoka (inwestycja w realizacji); budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 wraz z budową mostu na rzece Wisłok – Gmina Łańcut (inwestycja w realizacji); budowa obwodnicy Kolbuszowa i Werynia (etap przygotowania decyzji zrid); budowa obwodnicy Oleszyc i Cieszanowa – Gmina Lubaczów (etap przygotowania decyzji zrid).
 • Odcinek drogi ekspresowej S19 z Babicy do Barwinka został wpisany na listę podstawowych przedsięwzięć w Kontrakcie Terytorialnym.
 • Zostały wydane decyzje o zezwoleniu na realizację istotnych inwestycji drogowych: budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka; rozbudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie; budowa odcinka drogi wojewódzkiej łączącej drogę ekspresową S-19 – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z drogą krajową nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie; rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK9 w Rudnej Małej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A4 Rzeszów Zachodni z węzłem S19 Jasionka” Etap II; rozbudowa ul. Podkarpackiej w Rzeszowie (DK19) na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta; rozbudowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów Dworzysko z ul. Lubelską w Rzeszowie – Etap I – Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej; rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 w m. Babica i w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 w m. Czudec; budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 wraz z budową mostu na rz. Wisłok oraz rozbiórką istniejącego mostu w m. Czarna; rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 w m. Pustynia w ramach zadania „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica Wschód do DK4 i DW 985 (Zawada – Pustynia)”.

/źródło: rzeszow.uw.gov.pl/